Mặt bằng căn hộ 100m2

Mặt bằng căn hộ 100m2 gồm căn số 5 và căn số 7 tầng 7-16 và căn 12, 13 tầng 17 – 26 tòa chung cư Eurowindow Trần Duy Hưng. Thiết kế

Sơ đồ mặt bằng thiết kế

Sơ đồ mặt bằng căn 5 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 5 tầng 7-16

Sơ đồ mặt bằng căn 7 Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn 7 tầng 7-16

Sơ đồ mặt bằng căn số 13 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 13 tầng 17 – 26

Sơ đồ mặt bằng căn số 12 chung cư Eurowindow

Chung cư Eurowindow Multicomplex – Sơ đồ mặt bằng căn số 12 tầng 17-26